Clubreglement

Voorwaarden Clubreglement

BENAMING - DOEL – LIDMAATSCHAP:
De club is een wielertoeristenclub en draagt de naam W.T.C. Haacht V.Z.W. (Hierna genoemd als de club).
De club stelt zich als doel om mee te werken aan de ontwikkeling van fietstoerisme zonder winstoogmerk. Het lidmaatschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar. De clubfietsuitstappen gebeuren volgens de jaarlijks opgestelde trippenkalenders.

LEDEN – AANVAARDING:
Een kandidaat-lid maakt zijn intentie bekend aan het bestuur om als lid deel te willen uitmaken van de club.
Om als volwaardig lid te kunnen fungeren binnen de club gaat het lid akkoord met de statuten en het huishoudelijke reglement waarin de werking van de club beschreven staat. Het bestuur eigent zich het recht toe om dit huishoudelijk reglement aan te passen aan de noden van de club.

Een kandidaat-lid legt een bewijs voor van de individuele verzekering, door de persoon zelf afgesloten bij een wielrijdersbond naar keuze. Om kennis te maken met onze club mag een kandidaat-lid zonder verdere verplichtingen twee keer komen meerijden. Wenst kandidaat-lid na het proefrijden zich te willen aansluiten bij de club, dan zal het aansluitingsbedrag van €30 euro worden betaald voor het lopende fietsseizoen. Het kenbaar maken gebeurt door een email te sturen naar wtchaacht@gmail.com, met vermelding van naam, adres, gsm-nr. en het emailadres dat gebruikt mag worden om onze clubmailers naartoe te sturen.

Aan het eind van het fietsseizoen krijgt het nieuwe lid de mogelijkheid om het kledingspakket aan te kopen. Het lid betaalt dan het lidgeld voor twee seizoenen en het basis kledingspakket tegen de gangbare prijs (vóór 1 december). Extra kleding kan worden aangekocht aan de aankoopprijs die de club betaalt bij de leverancier.

Jaarlijks keurt de raad van bestuur de ledenlijst goed:
Om lid te blijven van de club dient elk lid het jaarlijks lidgeld te betalen vóór 1 december van het jaar dat het volgend fietsseizoen vooraf gaat. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan door de raad van bestuur worden aangepast volgens de bepalingen van de statuten. Deze bijdrage omvat naast het lidmaatschap van de club, tevens het individueel lidmaatschap bij een wielrijdersbond. 

Het lid verklaart zich akkoord om ten volle deel te nemen aan de activiteiten van de club:
De leden nemen zoveel mogelijk deel aan fietsactiviteiten. De leden zullen bij inschrijving voor speciale organisaties, waarbij een persoonlijke bijdrage dient geleverd, dit uitvoeren conform de vooropgestelde bepalingen. Tevens nemen de leden ten volle deel aan organisaties waarvoor de club zich heeft ingeschreven en waarvoor de leden gevraagd worden om hun bijdrage te leveren door middel van prestaties.

De duur van het wegseizoen wordt bepaald door de trippenkalender. Alle ritten vertrekken vanuit ons clublokaal. Elk lid wordt geacht de correcte clubkledij te dragen.

Leden die door een ongeval tijdens een rit vermeld op de trippenkalender hun kledij beschadigen, kunnen rekenen op de volledige vervanging hiervan. Er is geen tussenkomst van de club indien het lid de kostprijs van de kledij kan recupereren via de verzekering van de tegenpartij.

VERZEKERING, VEILIGHEID, GROEPSFEER:
Indien een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient men binnen de 24 uur contact op te nemen met de secretaris van de club die in samenspraak met het lid de nodige formaliteiten zal vervullen. De club of haar bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ziekte, ongevallen of verkeersovertredingen. Het verkeersreglement dient strikt nageleefd te worden. Het dragen van een degelijke fietshelm is verplicht.
De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid aan de dag leggen en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers. Clubleden zorgen ervoor dat zij elkaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens het fietsen. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club.

DE LAUREATEN:
Er wordt jaarlijks een laureatenkampioenschap georganiseerd. Van de jaarlijkse trippenkalender worden statistieken van het aantal deelnames bijgehouden. Deze statistieken zullen aan de basis liggen van een klassement waaruit een lid naar voren komt als kampioen. Als kampioen wordt gehuldigd, het lid dat het meeste aantal ritten gereden heeft van de trippenkalender. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de aanwezigheidslijst van de gereden trip.

GUNSTVOORWAARDEN KLEDING:
De kleding kan door een lid tegen gunstvoorwaarden aangekocht worden indien het lid aan het minimum aantal ritten (10) heeft deelgenomen. Het bestuur neemt de eindbeslissing over de bestelling van de kleding.

MEERDAAGSE TRIPPEN:
De club eigent zich het recht toe om de clubbijdrage aan te passen en dit volgens de toestand van de clubkas. Jaarlijks beslist het bestuur over de clubbijdrage per deelnemend lid.

CONSUMPTIES:
Bij aankomst van elke rit wordt er gevraagd dat iedereen samenlegt,  zodat uit die pot telkens de betaling van een rondje kan gebeuren. Het spreekt vanzelf dat de inleg de consumpties moeten dekken die door het lid wordt gedronken, wat een zaak van eerlijkheid en vertrouwen moet zijn!

MATERIAAL:
Het eventueel gebruikte materieel van de club moet in degelijke staat, in de week na gebruik, worden terugbezorgd aan de verantwoordelijke van de club.